Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő neve: INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt.
Székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Telefonos elérhetőség: +36 1 485 2720
E-mail cím: info@innovainvest.hu

Adatkezelés célja és jogalapja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, szerződések megkötése, azok teljesítése. Az adatkezelés az Áfa tv. 99.§ (10) bekezdésén és az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Adatkezelő az alább körülírt címzettekkel közli, illetve fogja közölni a személyes adatokat:
- áfa-visszatérítési tevékenység végzése során a GLOBAL BLUE S.A.-val (nyilvántartási szám: CH-550-1022698-0; székhely: 7 Route de Crassier, 1262 Eysins, Svájc) (a továbbiakban: GLOBAL BLUE);
- az adatkezelő szolgáltatásnyújtásával és tevékenységével összefüggésben szerződött partnereivel;
- hatósági megkeresések teljesítése során a bírósággal, nyomozó hatósággal, adóhatósággal, egyéb hatósággal.

Adatkezelő az áfa-visszatérítési tevékenység végzése során az Érintett adatait a GLOBAL BLUE által Ausztriában üzemeltetett MNA rendszerben rögzíti.

Az adatkezelő az érintett személyes adatait az érintettel létrejött jogviszony megszűnésétől számított nyolc évig őrzi.

Érintett az adatkezelőtől kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályt sért.

A felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az Érintett személyes adat szolgáltatása a szerződéskötésnek, illetve a szolgáltatás igénybevételének az előfeltétele. Amennyiben az Érintett a szerződéskötéshez szükséges személyes adatait nem adja meg az adatkezelőnek, az adatkezelő a szerződés megkötését, illetve a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

Budapest, 2021. szeptember 20.
INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt.